top of page
14_edited.jpg
Fremtidens flyplassby er et forskningsprosjekt som har som formål å utforske potensialet for fremtids-rettede, bærekraftige og smarte løsninger for nærings-, eiendoms- og infrastrukturutvikling i Gardermoregionen. Prosjekteier Ullensaker kommune vil med dette prosjektet initiere en strategisk og forskningsbasert innovasjonsprosess i samarbeid med relevante aktører rundt flyplassen. Prosjektet er delt inn i seks arbeidspakker, hvorav fem av disse utgjør rapporter. Sluttrapporten vil legge inn anbefalinger til videre utvikling. Nedenfor legges rapportene til nedlastning etterhvert som de ferdigstilles.
Håkon iversen.png

Les hva prosjektleder, Håkon Iversen, fra LINK Arkitektur sier om prosjektet.

book one.png

Dr. Moonen | Vi er i en situasjon der det er mange spørsmål og utfordringer knyttet til flyplasser – først som konsekvens av Covid-19-pandemien, dernest som viktige globale knutepunkter i en fremtid med stor urbanisering, migrasjon, målsetting om nullutslipp og bærekraft som økonomisk fortrinn.

Book_Sjomateksport_04.jpg

Ny forskningsrapport fra prosjektet "Sjømat i fremtidens flyplassby". Undersøkelsene viser bl.a. at området har blitt et naturlig 
knutepunkt for eksport av sjømat, med tre logistikkaktører som spesialiserer seg på sjømateksport og fremtidig vekst i denne virk-somheten gjennom videre satsing på kjølehotell og sjømatsenter. Her ligger det et mulighetsrom for fremtidig utvikling både av selve klyngen og ikke minst av flyplass-byen og -regionen som helhet.

Book_Transport_05.jpg

Transport og
logistikk

I dag er flyplassen og områdene rundt et sentralt knutepunkt for både flyeksport, transport - og
konsolidering av sjømat for eksport til europeiske markeder på vei, samt lokalisering av lager- og
varehus for større kjedeaktører. Studien bygger på litteratur om flyplasurbanisme, næringsklynge
utvikling, logistikk-hub, digitalisering- og netthandel, forretningsmodeller og verdiskaping i et bærekrafts-perspektiv. Dagens logistikk bransje er i endring, og det påvirker hvordan fremtidens Gardermoen vil se ut. Miljøbelastningen er stor, og med tøffe bærekraftmål må endringer finne sted. Rapporten viser blant annet til ny trender i logistikk bransjen, digitaliseringen, nett-handel og nye forretnings-modeller som bidrar til økt bære-kraft. Dette bringer med seg forventninger til eiendomsutvikling, infrastruktur og behov for ny kompetanse.

Book_Innovasjon_01.jpg

Gardermoen, innovasjons-distrikt for fremtidens gods- og person-mobilitet 

Flyplasser over hele verden spiller en stadig større rolle for by og regionutvikling. Ullensaker kommune og regionen rundt Gardermoen gjennomgår betydelig endringer som følge av sterk vekst i flyplassaktiviteter og lokalisering av nye næringsaktører i området. Denne rapporten sammenstiller analyser og funn fra forsknings- og utviklingsprosjektet «Gardermoen flyplassregion, en Global Airport City» med formålet å utvikle et konsept for hvordan Gardermoen kan styrkes til å bli en vekstmotor for regional utvikling som ivaretar hensyn til en bærekraftig økonomisk, miljø og sosial utvikling.

Book_Sluttrapport_01.jpg

Sluttrapport

Sluttrapporten samler alle fire foregående rapporter inn under en layout, hvorpå et sammendrag, beskrivelse av forskningsmetode, søknad til RRF Viken og anbefaling til videre utvikling av området beskrives i egne kapitler. 

connected-through-screen.jpg

Oppsummering presentasjon 14. mai 2024

Vedlegger en oppsummering av presentasjon sluttleveranse på prosjektet.

Les mer

bottom of page