top of page
Flygende fly

Om Fremtidens flyplassby

Bjørn Klimtek
4. august 2021

Smart spesialisering, basert på regionens komparative fortrinn er førende for prosjektet.
Erfaringene kommunen har gjort under Covid19-krisen, med full stans i aktivitetene på flyplassen, viser at det regionale arbeidsmarkedet er delvis avhengig av flyplassen. I forskningsprosjektet vil kommunen iverksette en innovasjonsprosess som sikter mot å finne smarte løsninger som fremmer fremtidige etableringer av nye næringer. Forskningsaktivitetene vil ta for seg hvordan eiendoms- og infrastrukturutvikling rundt Gardermoen kan bidra til å utløse en smidig omstillingsprosess som gjør regionen mindre sårbar.
Med smart menes å utvikle aktiviteter som bygger videre på flyplassens komparative fortrinn. Lykkes regionen med å utnytte potensialet flyplassen skaper, vil den kunne bli et enda sterkere økonomisk lokomotiv på internasjonalt nivå, som tiltrekker seg innovative selskaper og styrker arbeidsmarkedet i regionen. I dette forskningsprosjektet går Ullensaker kommune derfor sammen med to eiendomsutviklere - Oslo Airport City og Oslo Logistikkpark Gardermoen -  for å utforske mulighetsrommet for utvikling av by- og stedskvaliteter som kan tiltrekke ny variasjon i det lokale næringslivet. Nannestad kommune er partner i prosjektet. Multiconsult vil lede forskningsarbeidet.
Airport Urbanism - et regionalt innovasjonssystem
I Fremtidens flyplassby vil vi gjennomføre forsknings- og nettverks-aktiviteter som kan samles under paraplyen ‘Airport Urbanism’ – et begrep som er kjent i internasjonal innovasjonslitteratur. Oslo Airport City og Oslo Logistikkpark Gardermoen er eiendomsutviklere med konkrete aktiviteter og ambisjoner for Gardermoen Næringspark. Forsknings- og innovasjonsaktivitetene vil ha fokus på følgende områder:
  • Hvilke næringslivssektorer som bidrar til høyere verdiskaping og et mer robust arbeidsmarked rundt Gardermoen flyplass vil kunne tiltrekkes regionen?
  • Hvordan kan eiendomsutviklere posisjonere seg strategisk til å møte fremtidige utviklinger?
  • Hvordan kan innovativ by- og stedsutvikling bidra til å tiltrekke nytt næringsliv?
  • Hvilke infrastrukturelle forutsetninger må plass for å støtte opp om etablering av nytt næringsliv og nye by- og stedskvaliteter?
  • Hvordan kan kommunen forene de lokale interessene og forankre de strategiske omstillingsprosessene i sin virksomhet?
  • Hvordan forene ambisjoner om næringsvekst knyttet til flyplassens aktiviteter med hensyn til økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft?
 
Forsknings- og innovasjonsaktivitetene gjennomføres i form av fem arbeidspakker. Parallelt med dette opprettes et samarbeidsforum der prosjektpartnerne og interesserte møtes til en felles læringsprosess på tvers av arbeidspakkene.
Forskningen i prosjektet har en teoretisk forankring i det som omtales som ‘regionale innovasjonssystemer’. Med ‘Airport Urbanism’ henvises til en forskningstradisjon som omhandler et regionalt innovasjonssystem plassert rundt flyplasser. Det er unike komparative fortrinn knyttet til infrastrukturen og aktivitetene på en flyplass. I litteraturen omtales Airport, Airport City og Airport Region som tre geografiske enheter som tilbyr unike komparative fortrinn for nærings-, eiendoms- og infrastruktur-utvikling. Mer konkret betyr dette at Gardermoregionen er et unikt innovasjonssystem i norsk kontekst.
 
Forskningsaktiviteter organisert i seks arbeidspakker
Forsknings- og innovasjonsaktivitetene i prosjektet vil være organisert i seks arbeidspakker.
Arbeidspakke 1  | Kunnskapstransfer skal trekke på erfaringer fra andre internasjonale flyplassbyer. Her vil det gjennomføres en internasjonal litteraturstudie. Denne arbeidspakken vil ledes av Dr. Tim Moonen fra selskapet ‘The Business of Cities’ i London.
Arbeidspakkene 2-5  | fremstår som konkrete business case. Her vil forskningen skje i form av dybdeanalyser (case-studier) av sjømat-, logistikk- og industrinæringen. Business case 3 vil utforske mulighets-rommet for utvikling av et ‘business- og innovasjonsdistrikt’.
I Arbeidspakke x  | Livinglab/Idéverksted etableres en samhandlings-arena for alle prosjektdeltakerne og interesserte i regionen. Her skal vi sette ny kunnskap og innsikt fra de øvrige arbeidspakkene i praksis.
Dette forskningsprosjektet skal lede til nye idéer for fremtidig nærings- og eiendomsutvikling rundt Gardermoen flyplass. Forskningsresultatene i prosjektet skal ha en direkte nytteverdi for de regionale aktørene og bidra til bærekraftig næringsutvikling i regionen, i tråd med lokale interesser og kommunens ønske om å fremme økt trivsel og velferd lokalsamfunnet.
Image by Kellen Riggin

We are in a context where there are many doubts and challenges being posed about airports.

Last ned illustrasjon

bottom of page