• Mia Meyer Walle-Hansen

Fremtidens flyplassby – spillereglene er endret og det er behov for ny kunnskap

Hvordan har to år med pandemi preget Ullensaker, og hva blir veien videre for vekstkommunen? Vi møtte Linda Sjåstad Andreassen, næringsrådgiver i Ullensaker kommune og prosjekteier for Fremtidens flyplassby, til en prat om kommunens næringsliv og hennes forventninger til forskningsprosjektet.


Gatekunst i undergangen i Henrik Bullsvei i Jessheim sentrum. Laget av Eric Ness Christiansen


Bjørn Klimek: Linda, i vårt forsknings- og innovasjonsprosjekt Fremtidens flyplassby skal vi se nærmere på utviklingsmulighetene omkring OSL-Gardermoen, og relatere funnene til utviklingstrekk ved internasjonale Airport Cities. Parallelt med forskningen gjennomfører kommunen et omfattende omstillingsarbeid. Hva går dette omstillingsarbeidet ut på?


Linda Sjåstad Andreassen: Kommunen ser behov for noen strukturelle grep som gjør oss mindre avhengige av flytrafikken, og jobber derfor med en plan for omstilling. Handlingsplanen vil behandles i kommunestyrene i februar i år. Det overordnede målet med omstillingsprosjektet er å skape attraktive arbeidsplasser, og oppnå en god balanse mellom bedriftenes behov og tilgangen på kompetent arbeidskraft. Omstillingsplanen har fire innsatsområder: Kompetanseutvikling i eksiterende næringer, etablering av nye kunnskapsbaserte næringer, industriell virksomhet og reiselivs- og destinasjonsutvikling.


Som hjemkommune til Norges største flyplass, og med sterk befolkningsvekst de senere årene, skiller vi oss fra andre omstillingskommuner og betegner oss ikke som en typisk «omstillingskommune». Det samme gjelder Nannestad, som er partner også i forskningsprosjektet. Begge kommune har gode forutsetninger for næringsvekst og positiv utvikling framover. Men det er klart, pandemien viste oss tydelig at det er behov for å jobbe mer aktivt med sammensetningen av næringslivet.


Bjørn Klimek: Hvilken rolle spiller Fremtidens flyplassby i omstillingsarbeidet?


Linda Sjåstad Andreassen: Fremtidens flyplassby og omstillingsarbeidet passer sammen som hånd i hanske. På lik linje med omstillingsprosjektet tar forskningen muligheter for nye næringsetableringer. Særlig utviklingen i Gardermoen næringspark vil ha stor betydning. Mens kommunens omstillingsarbeid er relativ operativt, vil forskningen være en viktig kunnskapsleverandør. Ny kunnskap vil hjelpe oss å løfte blikket og se nye muligheter for fremtidig næringsutvikling.


Bjørn Klimek: Mye av Ullensakers næringsutvikling skjer ved Gardermoen næringspark. Kan du fortelle litt om utviklingen her?

Linda Sjåstad Adreassen er næringsrådgiver i Ullensaker og prosjekteier i Fremtidens flyplassby.

Linda Sjåstad Andreassen: De ledige arealene i næringsparken utgjør et kjempepotensial for nye næringsetableringer. Store aktører som Coop og Felleskjøpet er allerede etablert her, og det er i tillegg mye nytt og spennende på gang i næringsparken, som Porsches elbilsenter og et globalt sjømatsenter. Området har vært modent for nye etableringer i mange år, og i tiden fremover regner vi med at utviklingen vil gå raskere, ettersom problemene rundt utbygging av V23-krysset ved Jessheim nord, ser ut til å være løst. Vi mener potensialet for Gardermoen Næringspark, med flyplassen som nærmeste nabo, er enestående i norsk sammenheng.


Bjørn Klimek: Forskningsprosjektet er et resultat av et tidligere samarbeid med prosjektgruppa, som oppsto i tiden da kommunen ble rammet av Covid 19. Hvordan har pandemien og påfølgende tiltak påvirket kommunen, og hva er status i dag?


Linda Sjåstad Andreassen: Med en næringsstruktur tett knyttet opp mot aktivitetene i Norges hovedflyplass, er vi en av kommunene i Norge som er hardest rammet av pandemien. På sitt verste har tiltakene forårsaket en arbeidsledighet på rundt 20 prosent i Ullensaker, samtidig som ledigheten har spredd seg til andre kommuner i regionen. Vi ser konturene av mulige varige markedsendringer i flere av sektorene vi er tungt inne i, som luftfart, konferanse- og forretningsreiser. Vi jobber tett med blant annet hotellene for å legge til rette for vekst og utvikling etter pandemien. Alle disse aktørene viser stor vilje til omstilling og er optimistiske for fremtiden.


Bjørn Klimek: Hvilke ønsker og forventninger har du til Fremtidens flyplassby?


Linda Sjåstad Andreassen: Fremtidens flyplassby er et veldig spennende forskningsprosjekt som kan gi oss ny kunnskap og innsikt vi ellers ikke hadde fått. Det internasjonale perspektivet som legges til grunn er spesielt interessant. Med nye spilleregler og høy usikkerhet holder det ikke lenger å kun se til tidligere erfaringer når vi planlegger for fremtiden. Her kommer forskningen inn som et verdifullt supplement.